Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі

    Шиелі  ауданы әкімдігінің

                                                                                 2016 жылғы “   ” желтоқсандағы

                                                                                    №       қаулысымен бекітілген

 

«Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

  1. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі сәулет және қала құрылысы саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

  2. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Шиелі ауданы әкімдігі болып табылады.

  3. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

  4. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – мемлекеттік мекеме  ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

  5. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

  6. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

  8. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

            9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 120700, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Кок-шоқы мөлтек ауданы Исатай Әбдікәрімов көшесі №11.

  10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

  11. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмыс кестесі:

  1) Дүйсенбі мен жұма аралығында 5 (бес) күн жұмыс істейді;

  2) Жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден 19.00-ге дейін. Сағат: 13.00-ден 15.00-ге дейін үзіліс).

  3) сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.

  12. Осы Ереже Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

  13. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметін каржыландыру  аудан бюджетінен жүзеге асырылады.

  14. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Шиелі аудандық сәулет және құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

  Егер «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

15. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

сәулет және қала құрылысы саласын кешенді дамыту арқылы аудан халқының тіршілік етуіне қолайлы орта жасау .

16. Міндеттері:

            1) аудан аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру .

            17. Функциялары:

            1) заңнамамен  белгіленген тәртіппен бекітілген аудан аумағының қала құрылысын  жоспарлаудың кешенді схемасын (аудандық жоспарлау жобасын), селолық елді мекендердің бас жоспарларын іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіру;

            2) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгеленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;

            3) аумақта жоспарланып отырған құрылыс салу не өзге де қала құрылысының өзгерістері туралы халыққа хабарлап отыру;

            4) аудандық маңызы бар құрылыс, аумақты инженерлік жасынан дайындау, абаттандыру және көгалдандыру, аяқталмаған объектілер құрылысын тоқтатып қою, объектілерді кейінен кәдеге жарату жөнінде жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешімдерді іске асыру;

            5) салынып жатқан (салынуы белгеленген) объектілер мен кешендердің мониторингін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіппен жүргізу;

            6) аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын, сондай-ақ кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарының жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру:

            7) елді мекендердің бекітілген бас жоспарларын (аумақтық даму схемаларын) дамыту үшін әзірленетін қала құрылысы жобаларын аудан әкімдігінің бекітуіне ұсыну және іске асыру;

            8) пайдалануға берілетін объектілерді (кешендерді) заңдарда белгіленген тәртіппен қабылдау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

            9) аудандық маңызы бар тұрғын үй қорын, коммуникацияларды, тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтауды және олардың күтіп ұсталуына (қолданылуына, пайдалануына) бақылау жүргізуді ұйымдастыру;

            10) ведомстволық бағынысты аумақта құрылыс салуға немесе өзге де қала құрылысын игеруге арналған жер учаскелерін таңдау, беру, заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда, мемлекеттік қажеттер үшін алып қою жөнінде аудан әкімдігіне ұсыныс енгізу;

            11) бұрыннан бар үйлердің үй-жайларын қайта жоспарлау арқылы реконструкциялау  туралы шешім қабылдау;

            12) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерінде, өзге де нормативтік құқықтық актілерде көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.

            18. Құқықтары мен міндеттері:

            1) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдар сұратуға және алуға;

            Құзырет шегінде құқықтық және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу;

            Қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

            2) жеке және заңды тұлғалардың жолдаған өтініштерін қарауға олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

            Жеке тұлгаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;

            Заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;

            Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;

            Қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

19. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

  20. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Шиелі ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

21. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттілігі:

1) бөлім қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;

2) бөлім қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

3) заңнамада белгіленген тәртіппен бөлімнің қызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жаза қолданады;

4) қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдарда және өзгеде ұйымдарда бөлімді білдіреді;

5) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;

6) бөлімдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты болады;

7) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастырады;

8) заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

     

4. Мемлекеттік органның мүлкі

            22. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.

            «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы  бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

23. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.

24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

            25. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

«Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2005 жылы 30 желтоқсанда Шиелі ауданы әкімдігінің № 1230 қаулысымен құрылған. «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді атқарады.

 Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

  • Пошта индексі: 120007
  • Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы  Қызылорда  облысы  Шиелі ауданы Шиелі кенті  Көк-шоқы мөлтек ауданы Исатай Әбдікәрімов көшесі №11
  • Тел/факс: 8 (72432)35-5-42; 8 (72432)35—5-42 факс;
  • Электрондық пошта:  sh.arhitektura@korda.gov.kz   

Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы 

Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы Облыс әкімінің келісімімен «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметі туралы» Заңының  15 бабының 1 тармағына және
19 бабына сәйкес аудан әкімінің 2016 жылғы 8 қарашадағы №1331-ө өкімімен «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы 1987 жылы
23 сәуірде Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Еңбекші ауылында туылған. Білімі жоғары.  2010 жылы Халықаралық Білім Беру Корпорациясының Қазақ бас – сәулет құрылыс академиясын Сәулет мамандығы бойынша бітірген.\

2012 жылы Халықаралық Білім Беру Корпорациясының Қазақ бас – сәулет құрылыс академиясын Сәулет мамандығы бойынша өнер Магистрі.

Еңбек жолын 2006-2011 жылдары «Урбостиль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сәулетші – техник болып бастаған.

2011-2014 жылдары «Урбостиль» жауапкершілігі шектеул серіктестігінде сәулетші, бас маман, бас сәулетші;

2014-2016 жылдары «Алматинская Топливно – Энергетическая Компания» (АТЭК) жауапкершілігі шектеул серіктестігінде директор;

2016 жылдың 20 сәуір 4 қараша аралығында «Урбостиль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жобалау бас сәулетші қызметін атқарған. 

Отбасылы.

ҚҰРЫЛЫМЫ

Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі 2005 жылы 30 желтоқсан Шиелі ауданы әкімінің №1230 Қаулысымен құрылған. Сәулет және қала құрылысы бөлімі аудан бойынша сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде атқарылды.

Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері

Аты-жөні

Қызметі

Жұмыс телефоны

1

Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы

Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы

872432/ 35-5-42

872432/ 35-5-42

2

Шалбаев Ғалымжан Серікұлы

Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы

872432/ 35-5-90

3

Дусанов Мухаммедияр Анварович

Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы

872432/ 35-5-90

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

 

120700, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі №6.

  • Қабылдау бөлмесінің тел: 8 (72432) 4-22-00
  • Хаттар қабылдайтын бөлімнің телефоны:         8 (72432) 4-30-74
  • Факс: 4-28-00
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

КІРУШІЛЕР ЕСЕБІ

БүгінБүгін1123
КешеКеше2102
Осы аптадаОсы аптада6758
Осы айдаОсы айда61276
БарлығыБарлығы567681
Сіздің IP адресіңіз: 54.198.139.134
Курс доллара США к тенге в Республике Казахстан Курс евро к тенге в Республике Казахстан Курс российского рубля к тенге в Республике Казахстан
ШИЕЛІ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Сайтты жасаушы және техникалық қолдау көрсетуші Web Builder интернет-студиясы
Фонның түсі
Тексттің түсі
Қаріптің көлемі
Қаріптің түрі